Kommunal magtarrogance
Kronik

                                                       Den 22. april 2011

                                                       

  KOMMUNAL MAGTARROGANCE UNDERTRYKKER DEMOKRATIET

 

Den almindelige opfattelse i et retssamfund som Danmark er, at love og regler gælder for såvel borgerne som myndighederne. Desværre forholder det sig ikke sådan i alle tilfælde, hvilket nedenstående beretning er et eksempel blandt mange på.

 

Den 8. september 2011 fremlagde Horsens Kommune forslag til en ny lokalplan nr. 8-2010, Brædstrup om boliger ved Folkeparken. Planen skulle åbne adgang for, at der kan bygges en treetagers bygning på grunden på hjørnet af Søndergade og Parkvej, hvor tidligere Horsens Folkeblads bygning var beliggende. Angiveligt for at gøre nybyggeriet rentabelt blev der afsat et byggefelt, som inddrager en del af Folkeparken, ca. 200 m2.

 

Og allerede i oktober måned, medens høringsfasen var i gang, påbegyndte man anlægsarbejde i den del af Folkeparken, som man ville inddrage til det planlagte byggeri, ligesom man også udpegede bygge- og driftsherren til projektet.

 

Flere lokale borgere gjorde Horsens Kommune opmærksom på, at hele det område, som Folkeparken er beliggende på, er underkastet en fredning, hvorefter området ikke kan udstykkes eller anvendes til andre formål end offentligt rekreativt område. Til Horsens Folkeblad udtalte arkitekt ved Horsens Kommune, Vibeke Holdt, den 27. oktober 2010 at kommunen havde undersøgt sagen og ikke kunne finde nogen tinglysning om en eventuel fredning eller servitutter på Folkeparkens område.

 

Omtrent samtidig med høringsperiodens udløb den 3. november 2010 modtog en brædstrup-borger fra tinglysningsretten imidlertid udskrift af den servitut, som i 1935 blev tinglyst på Folkeparken i forbindelse med parkområdets overdragelse til det daværende Ring-Føvling Sogneråd. Servitutten bestemmer bl.a., at ”ingen del af pladsen må bortsælges” og at ”Pladsen skal stedse vedligeholdes som Lyst- og Parkanlæg”.

 

Der blev sendt kopi af den tinglyste servitut til Horsens Kommune, hvorefter kommunens tekniske direktør, Knud Andersen, til Horsens Folkeblad den 6. november 2010 udtalte, at man var dybt beskæmmet over den pinlige sagsbehandling i kommunen, som ikke havde bragt servitutten frem, idet man – selv efter borgerhenvendelser - havde glemt at tjekke i tingbogen i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

 

Samtidig tilføjede Knud Andersen, at fremkomsten af servitutten ikke flytter noget med henvisning til planlovens § 15 og § 18, hvorefter en lokalplan fortrænger eller tilsidesætter servitutter. 

 

En bemærkning, som virker usædvanlig arrogant, når man ser, hvad planloven egentlig siger i de to paragraffer.

 

§ 15 stk. 2 nr. 16 i planloven angiver, at tilstandsservitutter kan bringes til ophør med en lokalplan, hvis servitutten, som ønskes bragt til ophør, udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen med angivelse af, på hvilken måde servituttens opretholdelse vil være i strid med lokalplanen.

 

I dette lokalplanforslag er alene medtaget en generel bestemmelse om, at servitutter fortrænges med lokalplanen eller vil blive eksproprieret, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.

 

§ 18 i planloven handler alene om forhold, der ønskes etableret efter offentliggørelse af et lokalplanforslag, hvorfor bestemmelsen ingen betydning har i forhold til en servitut, som er tinglyst i 1935.

 

Fristen for fremsendelse af indsigelser mod lokalplanforslaget udløb den 3. november 2010. Og da oplysningerne om den tinglyste servitut først kom til offentlighedens kendskab gennem omtalen i Horsens Folkeblad den 6. november 2010, blev borgerne afskåret fra at gøre indsigelser på dette

punkt. Horsens Kommune tilsidesatte hermed det demokratiske princip, planloven bygger på, nemlig at borgerne skal have kendskab til alle væsentlige forhold omkring et lokalplanforslag ved starten af høringsperioden.

 

Den 7. november 2010 sendte jeg pr. mail redegørelse til samtlige byrådsmedlemmer i Horsens Kommune for kommunens manglende overholdelse af de juridiske bestemmelser og tilsidesættelse af lovfæstede demokratiske principper om, at borgerne under høringsfasen skal have alle relevante oplysninger til rådighed – en redegørelse, der også blev bragt som læserindlæg i Horsens Folkeblad den 9. november 2010.

 

Til min store skuffelse var der ingen byrådsmedlemmer, som reagerede på min henvendelse. Til Horsens Folkeblad udtalte kommunens tekniske direktør den 11. november 2010 som kommentar til mit læserindlæg: ”Juridisk mener vi, at vi er på den rigtige side af loven.” Den senere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet viste imidlertid, at kommunen var på den forkerte side af loven.

 

På baggrund af den megen omtale, sagen efterhånden havde fået i pressen, foreslog jeg i en mail den 14. november 2010 borgmester Jan Trøjborg, at der blev afholdt et borgermøde om sagen med det formål, at vi i fællesskab kunne nå en plan, alle parter kunne være tjent med, og som tog hensyn til de ønsker om et fremtidigt samlet parkområde, der blev tinglyst, da arealet overgik til offentligt område.

 

Den 15. november 2010 bekræftede Horsens Kommune modtagelsen af mit forslag om afholdelse af et borgermøde om lokalplanforslaget. Men herudover har jeg intet hørt fra Horsens Kommune i den anledning.

 

Behandlingen af de 7 indsigelser, som fremkom i høringsfasen medførte kun små og bagatelagtige ændringer i bygningens facade. Og planen blev vedtaget i byrådet 14. december 2010 med alle partiers stemmer. Et enkelt medlem undlod at stemme.

 

Den 20. december 2010 påklagede jeg Horsens Kommunes vedtagelse af lokalplan 8-2010 Brædstrup til Natur- og Miljøklagenævnet på følgende 2 punkter:

 

1. Den manglende overholdelse af planlovens bestemmelse om, at servitutter, som ønskes tilsidesat med en lokalplan, skal nævnes udtrykkeligt i lokalplanforslaget med begrundelse for, hvorfor servitutten strider imod lokalplanforslagets hovedformål.

 

2. De forkerte oplysninger i lokalplanforslaget om, at det er i overensstemmelse med den lokalplan, nr. 11.88, Brædstrup By, Folkeparken II, som Brædstrup Byråd vedtog i 1996.

 

I en kommentar til klagen oplyste Horsens Kommune i brev af 18. marts 2011 til Natur- og Miljøklagenævnet, ”at Horsens Kommune, som eneste påtaleberettiget, har foranlediget, at de omtalte servitutbestemmelser aflyses, jfr. tinglysningslovens § 20. Servitutten udgør således ikke længere en begrænsning af muligheden for at realisere det lokalplanlagte byggeri.”

 

På min telefoniske forespørgsel oplyste Horsens Kommunes tekniske forvaltning, at beslutningen om at bede retten om aflysning af servitutten var truffet i administrationen af kommunens juridiske chef. Jeg mener, det var en ny tilsidesættelse af de demokratiske principper, at så vidtgående ændringer i betingelserne for, at parkområdet i 1935 blev overdraget til det offentlige, blev truffet af en embedsmand uden politisk behandling, og uden mulighed for offentlighed om sagen. Såfremt retten efterkommer Horsens Kommunes ønske om, at aflyse servitutten er der åbnet op for, at kommunen uden offentlighedsfase eller anden indflydelse fra borgerne kan udstykke og privatisere et unikt offentligt rekreativt område midt i Brædstrup By, som giveren ved overdragelsen havde betinget sig skulle være offentligt parkområde.

 

I sin afgørelse af 11. april 2011 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet, at lokalplan 8 – 2010 er opretholdt.

 

I sine bemærkninger anfører Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til en højesteretsdom fra 1997, at lokalplanforslaget er i strid med planloven svarende til punkt 1 i min klage, ligesom nævnet også delvist imødekommer mit klagepunkt nr. 2.

 

Som begrundelse for, at Natur- og Miljøklagenævnet alligevel opretholder lokalplanen, anfører man:

 

”Da kommunen imidlertid har foranlediget servitutten aflyst, er ovennævnte spørgsmål om, hvorvidt servitutten måtte være bortfaldet som følge af lokalplanen, ikke længere aktuelt, hvorfor der ikke er anledning for Natur- og Miljøklagenævnet til at tage stilling til det. Det bemærkes i den forbindelse, at det er Tinglysningsretten og ikke Natur- og Miljøklagenævnet, der har kompetence til at tage stilling til spørgsmål efter tinglysningsloven.

 

Der er herefter heller ikke anledning til for Natur- og Miljøklagenævnet til at tage stilling til, om kommunen burde have oplyst om servitutten i lokalplanforslagets redegørelse.”

 

Moralen af dette forløb er klar:

 

Kommer man som kommune til at lave nogle graverende fejl i sin sagsbehandling, hvor man tilsidesætter borgernes lovfæstede demokratiske rettigheder, har det ingen konsekvenser. Man ændrer blot gældende bestemmelser og regler med tilbagevirkende kraft

 

Denne sag svarer i princippet til sagen omkring Bilka byggeriet i Horsens for nogle få år siden, hvor Bilka byggeriet efter højesterets afgørelse var bygget på grund af et ulovligt plangrundlag fra Horsens Kommune. Den sag klarede man ved, at vennerne i det daværende Vejle Amt blot lavede planreglerne om med tilbagevirkende kraft, hvorefter sagen kunne køre om igen i retssystemet og få højesterets blå stempel.

 

Det er nok også lidt optimistisk at forestille sig, at Horsens Kommune tager ved lære af sine erfaringer og efterlever gældende bestemmelser, når man blot kan få ændret spillereglerne med tilbagevirkende kraft, hver gang man træder ved siden af. Inden for de seneste par uger har

man i pressen kunnet læse om 2 andre sager, hvor kommunen i forbindelse med lokalplanarbejdet enten giver byggetilladelser i strid med egne lokalplaner eller fortier væsentlige oplysninger for borgerne i høringsfasen. Borgmester Jan Trøjborg udtalte for nylig efter den endelige afgørelse i Bilka sagen da også, at der ikke var en finger at sætte på Horsens Kommune – til trods for, at højesteret i sin første afgørelse kasserede kommunens arbejde.

 

Det er hensigtsmæssigt for kommunerne, at man kan bøje love og regler efter behov. Men det er ødelæggende for den demokratiske proces og for borgernes respekt for og lyst til at deltage i folkestyret.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.06 | 23:44

hej totalt søde kay

...
23.06 | 09:49

Køre Lise
Jeg tænker tit på dig.
Jeg ringer til dig i morgen
Knus
Alain Coutté
💕

...
22.05 | 21:32

Hej Kay ser meget op til dig

...
20.05 | 21:07

Fed hjemmeside kay Lise

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE